Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Παλαιών Πατρών Γερμανός - ένα ερωτικό στιχούργημα


Καλλονὴ ὡραιοτήτων καὶ τερπνή μου χελιδών,
ὅλ’ αἱ χάριτες συνῆλθον, εἰς ἐσένα σωρηδόν
Απειρα τὰ κάλλη ἔχεις, κ΄ χωρὶς κουσοῦρι κᾄν,
συμμετρί(αν) τῶν μελῶν σου, κι εὐρυθμίαν φυσικιάν.
Τέρας εἶσαι τῶν ὁρόντων, κ΄ τοῦ κάλλους ἡ πηγή,
σὰν κι ἐσένα ἄλλη φῶς μου δὲν εὑρίσκεται στὴν γῆ.
Ηλιος καθάπερ ἄλλος, πάντας ἀκτικοβολεῖς,
πανταχόθεν ἀπαστράπτει, μετ’ ἐκπλήξεως πολλῆς.
Νέος φάνηκες κομίτης, ἔκαμες νὰ ἀποροῦν,
τῶν ὡραίων τὰ πρωτεῖα ὅλαι σὲ παραχωροῦν.
Καταφλέγεις κ΄ δροσίζεις, τὰς καρδίας θεατῶν,
ὑπεξούσιόν σου ἔχεις κάθε κτίσμα ὁρατόν.
Ω ὡραία χελιδών μου, πάγκαλλος ἀκροστιχίς,
δοῦλον σου ἂν μ’ ἀξιώσῃς, εἶμ’ ὁ πλέον εὐτυχής.


Σημείωση του Ναυτουνιάρη: δὲν λέγω τί βρωμοῦν οἱ στίχοι. μὰ διὰ τὸ ὑποκείμενον εἰς τὸ ὁποῖον ἀνάγονται, ἀνάγκη νὰ μασσᾷ τινὰς κουκκία, κ΄ νὰ τὸ φτύνῃ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: